Sponsringssamarbete

Sponsring är en del av vårt årligen planerade kommunikationsarbete och ett strategiskt verktyg för att skapa fokus på energi-, klimat-, -miljö och hållbarhetsfrågor.
Vi sponsrar inte en verksamhet ekonomiskt för att enbart exponera vårt varumärke utan vill samarbeta aktivt med lokala föreningar och verk-samheter inom energi-, -klimat, -miljö och hållbarhetsfrågor. För att sponsring ska vara tillåten för bolaget måste insatsen och motprestationen/förväntat resultat stå i rimlig proportion till varandra.
Samarbetet ska ha en tydlig koppling till vår verksamhet.

Vi prioriterar föreningar och verksamheter som har aktiviteter för barn och unga, där jämställdhet och integration är viktiga delar. Sponsorområdet är enbart inom Marks Kommun.
Varje sponsring ska regleras genom ett skriftligt avtal mellan bolaget och mottagande part. Av avtalet ska åtagandet, motprestation och uppföljning framgå.
Har du idéer om aktiviteter och hur din förening/verksamhet skulle kunna vara en del i vårt sponsringssamarbete?
Tveka inte att beskriva dina tankar via att kontakta oss via e-post till så tar vi hand om din sponsringsansökan och återkommer till dig.
Vi behandlar ansökningarna en gång per år och besvarar alla därefter.
Ansök senast 15 juni för sponsring 2021.
(Vi tar inte emot sponsring eller gåva från utomstående)
Övriga bidrag, donationer samt engångssummor
Bolaget får inte allt för sällan samtal om ekonomiskt stöd eller förfrågningar av engångskaraktär för diverse ändamål eller av donationskaraktär. Bolaget betalar aldrig ut några medel till ändamål av den karaktären.
Driftsinformation